شرایط خرید اقساطی کالا به صورت چکی

 

مدت زمان بازپرداخت ۶ ،۱۲ ،۱۸ ماهه
بدون ضامن
بدون پیش پرداخت

سایر شرایط خرید
هر سه ماه یک فقره چک اقساط
یک فقره چک ضمانت
ثبت نام متقاضی در سامانه ثنا

 

 شامل

صاحبان جواز کسب ، کارمندان خصوصی و دولت ، بازنشستگان و مستمری بگیران

 

مراکز خرید بهاران حله و خرید اقساطی